บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« May, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13 14 15 16 17 18 19
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทย ในตลาดนํ้าตลิ่งชันพนิตตา บุญเจริญสุขกุลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562263
22ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านทางแอปพลิเคชันของกลุ่มคน วัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครศราวุฒิ สุขเกษมExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562285
23ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาระหว่างรีบชมวิดีโอทาง Social Network ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯศรีปริญญา เปลี่ยนแสงศรีExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562254
24ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application ในการสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกิตติยา บุญส่งExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562314
25ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครอลิสา กุลประเสริฐExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562244
26ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูล Cloud Storage ของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครประจักษ์ตรา แก้วมณีExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562304
27ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาซน) สำนักงานใหญ่มลฤดี จันทรนิยมExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562289
28ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกออกกำลังกายโยคะของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลนางสาวชุติมา ผาสุขExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562253
29ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก (Notebook) ของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครดาวรุ่ง ใจงามExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562333
30ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทางพิเศษของผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพและปริมณฑลพงษ์สิทธิ อิฐสุวรรณExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562292
31พฤติกรรมการออกกำลังกายในสถานออกกำลังกาย(Fitness center)ของคนวัยทำงานใน จ.นครปฐมรัตนาภรณ์ สืบด้วงExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562280
32ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซี้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประเภทนิยายและ วรรณกรรมของบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสิริพร เกียรติจรูญศิริExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562651
33การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนระหว่าง กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในด้ชนีราคาหลกทรัพย์ SET50 (Index Fund) และกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุน เชิงรุก (Active Fund)สมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562242
34การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค และแนวคิด การรับรู้กับจุดสัมผัสของการสื่อสารแบรนด์ของผู้หญิงไทย ที่มีประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามอารีรัตน์ กีทีประกูลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562312
35การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ ด้วยเทคนิค Discriminant Analysisณพวัฒน์ นิลลิกาExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562331
36การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มลูกค้า กรณีศึกษา นํ้าดื่มธัญชนก สังข์นาคExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562312
37อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงานที่มีต่อ พฤติกรรมการเป็นสมาซิกที่ดีขององค์กรกรรัตน์ อยู่ประสิทธ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562277
38การประยุกตใช้การคิดเชิงการออกแบบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสวัสดิการ บริษัท ชันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัดอมรภัค ใช้ศรีทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562367
39ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานเจเนอเรชันวาย (Gen Y) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์จำกัด (มหาชน)วัชราภรณ์ จำภวังค์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562275
40การจัดการองค์ความรู้กับสมรรถนะของข้าราชการ และลูกจ้าง โรงงานเภสัชกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารธนัช สังขพันธ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562437