บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« May, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13 14 15 16 17 18 19
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของประชาชนในจังหวัดราชบุรีลภัสรดา สุขใจวรเวทย์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562257
122ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครนิชาพัฒน์ ภัคนันท์โชติวัตรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562241
123การศึกษาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานดอนเมืองอภิสรา นันทชัยYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562344
124ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการวีรวัฒน์ หัตถผลไพศาลกุลYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562232
125ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครศิวนันท์ โชติอันYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562233
126ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของพนักงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่พิริยะ พุ่มสุวรรณYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562244
127การตัดสินใจในการใช้บริการของฝ่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดชิยาวีร์ พรศิยาปพัฒน์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562283
128ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานบริษัท ไอซีแอล (ประเทศไทย) จำกัดกัณธิญา ตาก๋าYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562246
129ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครธิติพันธ์ โชติพัชรโรจน์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562237
130ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมทางหลวงดนูนาถ เลาหล้าYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562258
131ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยวาสนา ทองเสี่ยนYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562295
132รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ แรงงานชาวไทย : กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งหนึ่งในนิคม อุตสาหกรรมลาดกระบังวิภาภรณ์ ผลเจริญวิสูตรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562262
133ความจงรักภักดีของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)กมลชนก ละเลิงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562313
134ปัจจัยที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อทรัพย์รอขาย (NPA) ของ ธนาคารกรุงไทย ของประชากรที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชยันต์ ตปนียะตุรงค์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562286
135พฤติกรรมการใช้บริการสินเพื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย ในกรุงเทพมหานครชัญญาภัค เหรียญทองYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562262
136ศึกษาความพึงพอใจของนักกีฬาเรือมังกรที่มีต่อการให้บริการจัดการ แข่งขันเรือมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14ประภาพร ภูมิขุนทดYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562296
137การศึกษาประสิทธิภาพของการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ศราวุธ ศรีลาภาYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562259
138ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฐานันดร สติตรึกYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562252
139ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ 3จรรยารักษ์ จูอำไพYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562247
140ลักษณะความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ธนาคารกสิกรไทยของ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฐิติพร พิมพ์เงินYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562274