บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« February, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19 20 21 22 23 24 25
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การศึกษาการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานที่ไม่ใช่ตัวเงินต่อความผูกพันต่อองค์กร ของคนในวัยทำงานในเขตพญาไท ราชเทวี จตุจักร และ ดินแดง กรุงเทพมหานครกพัช นิธิยานันท์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562229
62ความสัมพันธ์ของระบบการประเมิน KPIs การทำงานกับประสิทธิภาพในการ ปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท ในองค์กร Logisticชลาสินธุ์ จำภวังค์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562229
63ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ 3จรรยารักษ์ จูอำไพYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562230
64ปัจจัยองค์การที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การภาคธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครภัชรพล พุกทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562230
65ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารดีน แอนด์ เดลูก้า (สาขาเอ็มควอเทียร์)เฉลิมพร สุกสอาดYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562231
66ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง กรุงเทพมหานครนางสาวพิมชญา อติวิชญาYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562232
67การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีบังอร กองปัญโญExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562232
68การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเสริมกล้ามเนื้อของ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอารดา บุญสงฆ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562232
69ปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีออนไลน์ช่วงสถานการณ์โควิด19 (Covid-19) ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครสุพรรษา กันหาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563232
70ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฐานันดร สติตรึกYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562233
71พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ของกลุ่มลูกค้าฟิตเนสเฟิร์สในเขตกรุงเทพมหานครธัญญ์ฐิตา ภูวพัฒน์ศิรโชคExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562233
72ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานครฐิตารีย์ น้อยเอียดMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563233
73การศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน กรณีศึกษาพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาซน)วารีรักษ์ เสร็จธุระExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562234
74ระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนรัฐบาลชั้นประถมศึกษา อำเภอพระประแดง จ้งหวัดสมุทรปราการรัตนาวลี สัตยวิวัฒน์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562235
75ศึกษาระดับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดสด สำโรง จังหวัดสมุทรปราการจารุชา สง่าเพ็ชรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562235
76ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ารางน้ำฝนไวนิล เอสซีจี ในห้างโฮมโปรในเขตกรุงเทพมหานครหนึ่งฤทัย มณีนิลYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562235
77ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Funds: SSF ) ในสภาวะการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัญญา ช้างทองMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563235
78ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดของผู้ชายวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครมัลลิกา ใจสะอาดMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563235
79ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ฝากถอนเงินสดผ่านเค้าเตอน์ ร้านสะดวกชื้อของประชากรเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครธนนันท์ เลียงเล็กจำนงค์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562236
80การศึกษาประสิทธิภาพของการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ศราวุธ ศรีลาภาYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562237