บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22 23 24 25 26 27 28
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีออนไลน์ช่วงสถานการณ์โควิด19 (Covid-19) ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครสุพรรษา กันหาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563266
42ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของศาลในจังหวดัสมุทรปราการสุพนิดา สีภูมินทร์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564224
43การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ บริษัทขนส่งเอกชน ของประชากรในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครสุทัตตา โลหสมบูรณ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562393
44การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ของกลุ่มพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครสุชาดา ชาญถิ่นดงExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562421
45การศึกษาพฤติกรรมการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยผ่านทาง ท่าอากาศยานดอนเมืองสุชาดา คัมภีระExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562281
46ทัศนคติของผู้งสูงอายุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุจิรา รุจิวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564225
47ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซี้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประเภทนิยายและ วรรณกรรมของบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสิริพร เกียรติจรูญศิริExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562679
48การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แบรนด์ยางรถยนต์ ของกลุ่มคนทำงานบริษัทเอกชน ในเขตจังหวัดสระบุรีสมเกียรติ กระจ่างชีพExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562474
49ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ บริษัท จิตรอนันต์ จำกัดสมิทธิ์ กิตติกุลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562380
50ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครสมศักดิ์ ปราบแก้วExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562296
51การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนระหว่าง กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในด้ชนีราคาหลกทรัพย์ SET50 (Index Fund) และกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุน เชิงรุก (Active Fund)สมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562257
52การศึกษาปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไอออน เมาน์เทน ประเทศไทย จำกัดสมชาต เกษมพันธ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562406
53การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชุดเครื่องนอนผ่านออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครสกุณา บุมีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563203
54ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครศิวนันท์ โชติอันYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562246
55ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ในเขตจังหวัดระยองศันสนีย์ พรหมมาศMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562458
56การรับรู้ตราสินค้า และ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน ผลิตภัณฑ์ชาตรามือศศิณา คุณะกฤดาธิการExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562343
57ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาระหว่างรีบชมวิดีโอทาง Social Network ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯศรีปริญญา เปลี่ยนแสงศรีExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562275
58การศึกษาประสิทธิภาพของการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ศราวุธ ศรีลาภาYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562276
59ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านทางแอปพลิเคชันของกลุ่มคน วัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครศราวุฒิ สุขเกษมExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562307
60แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเจเนอเรชัน Y ของ บริษัทเอกชนในเขตปทุมธานีศยามล พยุหกฤษExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562286