บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« August, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
5 6 7 8 9 10 11
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การศึกษาปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจเลือกซื้อน้ำพริกเผาโบราณชาววัง สูตรคุณยาย ในเขตกรุงเทพมหานครดรชา จันทวิบูลย์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562445
62ศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อคุณภาพบริการพยาบาลในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปอดที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งปอดบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัดปาริชาต แซ่ลิ่มMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562444
63ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกาแฟของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานครกชมล หงษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562407
64ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือกล่องเก็บรองเท้าร้านpg645store ในเขตบางคอแหลมวงศธร เอกมั่นMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562409
65พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการร้านอาหารสไตส์ แกร๊บ แอนด์ โก (Grab and go)ในเขตบางแก้ว สมุทรปราการภวรัณชน์ หมั่นมากMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562457
66ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ (เฟอร์นิเจอร์ และชุดเครื่องนอน) ผ่านเพจร้านค้าบนแอปพลิเคชั่น Facebook ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงระบาดของสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยชลธิชา สัจจธนสุวรรณMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562872
67ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อหาดิจิทัลประเภทเพลง ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครปรินทร คำไทรแก้วMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562492
68ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม ประเภทโลว์ใรส์ (Low-Rise) หลังสกานการณ์โควิด19 ไนเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเสริมศักดิ์ พรหมมาศMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562391
69ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ในเขตจังหวัดระยองศันสนีย์ พรหมมาศMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562461
70พฤติกรรมการเลือกซื้อวสัดุก่อสร้างของผู้รับเหมาในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาธนิน เนียมทองMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562349
71ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม และรีสอร์ทหลัง สถานการณ์โควิด 19 ในกรุงเทพมหานครนพดล บุญประสิทธิ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562441
72ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินของกลุ่มที่ ต้องไปในเขตพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครบุญศิล เนตรคุณMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562302
73การศึกษาปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไอออน เมาน์เทน ประเทศไทย จำกัดสมชาต เกษมพันธ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562416
74ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฉัฏรากรณ์ มาลารัตน์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562310
75การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพรรณภา ธัญญเจริญMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562322
76การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลฎีกาอัครวัฒน์ สืบปัญญาวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562408
77การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของ ช้าราชการศาลแขวงสมุทรปราการวิภาภรณ์ สร้อยเพชรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562483
78ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้าน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการปฐมพงศ์ ตั้งไพบูลย์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562386
79ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้สาธารณะของกลุ่มคนวัยทำงานใน กรุงเทพมหานครปริมฉัตร ศักดิ์พิทักษ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562433
80ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผู้สอนการออกกำลังกายเป็นรายบุคคล (Personal Trainer) ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองคณิดจิศรา เคนศิลาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562265