บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« August, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
5 6 7 8 9 10 11
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความสัมพันธ์ของระบบการประเมิน KPIs การทำงานกับประสิทธิภาพในการ ปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท ในองค์กร Logisticชลาสินธุ์ จำภวังค์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562262
102ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ ผลิตภ้ณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของคนวัยเจเนอเรชั่นวายจันทิมา บานแย้มExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562258
103การศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน กรณีศึกษาพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาซน)วารีรักษ์ เสร็จธุระExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562280
104ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการฟาร์มสุนัขในยุคดิจิทัลทิพย์วาภรณ์ มุลคุตรExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562311
105ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่งซื้ออาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครภัสวรินทร์ เจริญทรัพย์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562276
106การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit linked) ของ ประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครวรศิริ ศิริวงศ์ ณ อยุธยาExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562449
107แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัยเชิดศักดิ์ ฉัตรทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562307
108ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ บริษัท จิตรอนันต์ จำกัดสมิทธิ์ กิตติกุลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562382
109ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพัฒพงษ์ เอี่ยมธนาอนันต์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562393
110การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของประชากร ในเขต ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานครพนิสา ชะนาExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562338
111พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ของกลุ่มลูกค้าฟิตเนสเฟิร์สในเขตกรุงเทพมหานครธัญญ์ฐิตา ภูวพัฒน์ศิรโชคExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562272
112พฤติกรรมการเรียกแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น และระดับความพึงพอใจ ต่อการบริการแท็กซี่ที่เรียกผ่านแอพพลิเคชั่นของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนภาพร สุขประจำExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562253
113ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค ในกลุ่มสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ กรณีตัวอย่างตราสินค้า SURE FURNITUREจิตริน จิตรเกตุExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562317
114ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกแอพพลิเคชั่นวิดีโอสตรีมมิ่งของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครสุมนา เครือรัตนชัยExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562517
115พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานก่อสร้าง ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างจาก ประเทศญี่ป่น ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทยชิมิสี จำกัด บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด และ บริษัท ดินเดน (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครเฉลิม ไฝทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562314
116พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางผ่านออนไลน์อิสราพรรณ์ งามขำYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562283
117พฤติกรรมการเลือกใช้ และส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการเลือกใช้สีสเปรย์ PLASTOSOL PP สีพ่นภายในรถยนต์ เช่น แผงประตู คอนโซนรถยนต์ของ บริษ้ท อ้ลลายต์โปรดักส์( ประเทศไทย ) จำกัด ในกลุ่มของลูกค้าทั่วไปในกรุงเทพ (ในเขตชนนอก )นพรัตน์ แก้วม่วงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562366
118การศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนักงาน บริษัท โคไซน่า เฟรท (ประเทศไทย) จำกัดจรรยมณฑน์ เฟื่องฟูYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562327
119ความผูกพันในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในฝ่ายผลิต บริษัท ABC จำกัด (ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว/ Flexible Packaging) จังหวัดสมุทรสาครวันชัย พรมาลัยรุ่งเรืองYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562510
120คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำก้ด (มหาชน)ณิชชภา บัวอ่อนYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562281