บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
3 4 5 6 7 8 9
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม และรีสอร์ทหลัง สถานการณ์โควิด 19 ในกรุงเทพมหานครนพดล บุญประสิทธิ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562426
22กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเครื่องแบบนักเรียนของผู้ใช้บริการ ใน เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอาทิตยา บุญชูวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562422
23ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางมิสทีน ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครปัณณวิชญ์ คงทองMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562421
24ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้สาธารณะของกลุ่มคนวัยทำงานใน กรุงเทพมหานครปริมฉัตร ศักดิ์พิทักษ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562420
25พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของคนวัยทำงาน ในกรุงเทพมหานครกรรณิการ์ กุมภัณฑ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562417
26การศึกษาแนวโน้มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 5 ปีข้างหน้า (2563-2567) โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)รสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒิไชยExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562414
27การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ของกลุ่มพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครสุชาดา ชาญถิ่นดงExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562405
28ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดทัยใน การปฏิบัติงานของพนักงานแผนก ผลิตบริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จำกัดณปภัช สัมปัตตะวนิชYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562395
29การศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้บริการร้านไทวัสดุ ใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลนายมรุวัต หนูม่วงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562394
30การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลฎีกาอัครวัฒน์ สืบปัญญาวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562393
31ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกาแฟของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานครกชมล หงษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562393
32ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือกล่องเก็บรองเท้าร้านpg645store ในเขตบางคอแหลมวงศธร เอกมั่นMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562392
33ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ยุคนิวนอร์มอล ในเขตกรุงเทพมหานครภาณุพงศ์ ฤทธิมณีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563389
34การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ บริษัทขนส่งเอกชน ของประชากรในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครสุทัตตา โลหสมบูรณ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562383
35การศึกษาปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไอออน เมาน์เทน ประเทศไทย จำกัดสมชาต เกษมพันธ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562381
36ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม ประเภทโลว์ใรส์ (Low-Rise) หลังสกานการณ์โควิด19 ไนเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเสริมศักดิ์ พรหมมาศMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562381
37ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพัฒพงษ์ เอี่ยมธนาอนันต์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562380
38ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้าน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการปฐมพงศ์ ตั้งไพบูลย์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562374
39การประยุกตใช้การคิดเชิงการออกแบบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสวัสดิการ บริษัท ชันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัดอมรภัค ใช้ศรีทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562373
40ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน Maintenance Agreement (MA) ของธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนตรณัฐฐา เรืองประไพExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562369