บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัอประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จำกัด ของกลุ่มลูกค้า ในเขตจังหวัดสมุทรปราการนางสาวไพรวรรณ เหลาทองYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562317
162การพยากรณ์ผลกระทบต่ออัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนแนอร์ทางเรือ โดย ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณรุจิรา เพียโคตรExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562318
163ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของประชากรในจังหวัด กรุงเทพมหานครอัญชลี โรจน์บุญเจริญExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562319
164ภาพลักษณ์ใหม่ ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าและพฤติกรรมในการตัดสินใจ ใช้บริการของลูกค้า บมจ. ธนาคารกรุงไทยสาขาสยามพารากอนวรลักษณ์ จารุมณีExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562319
165พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจและ ความพึงพอใจกับความภักดีต่อร้านสตาร์บัคส์สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพดวงดี มิสเล็มExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562319
166การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพรรณภา ธัญญเจริญMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562321
167ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บเอกสารของบริษัทคราวน์ เวิลด์ไวด์ จำกัดชุลีพร ศรีคะโชติYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562323
168การศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนักงาน บริษัท โคไซน่า เฟรท (ประเทศไทย) จำกัดจรรยมณฑน์ เฟื่องฟูYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562324
169ทัศนคติต่อการนำปัญญาประติษฐมาใช้ให้คำปรึกษาในสำนักงานกฎหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครภัทราภรณ์ ชำนาญกิจExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562325
170ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผู้ชายวัยทำงาน ในจังหวัดปทุมธานีชัญญานุต นาคีรักษ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562326
171การศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานปฏิบัติงาน บริษัท ท้อปอิสซี่ จำกัดและในเครือกรรณิกา กลับกูลYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562327
172ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ของคนวัยทำงานในเขต กรุงเทพมหานครชัยพัทธ์ สงวนรัตน์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562327
173ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูล Cloud Storage ของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครประจักษ์ตรา แก้วมณีExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562328
174การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค และแนวคิด การรับรู้กับจุดสัมผัสของการสื่อสารแบรนด์ของผู้หญิงไทย ที่มีประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามอารีรัตน์ กีทีประกูลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562328
175การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มลูกค้า กรณีศึกษา นํ้าดื่มธัญชนก สังข์นาคExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562328
176ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มในร้านกาแฟในเขตบางกะปิชวินดา แซ่เท้งYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562329
177ความจงรักภักดีของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)กมลชนก ละเลิงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562329
178แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลใีหญ่ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการวันเพ็ญ วงษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564330
179ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application ในการสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกิตติยา บุญส่งExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562332
180ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของพนักงานชาวไทยใน องค์กรเอกชนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารพิมพ์มณี ชาติสมบูรณ์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562337