บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเจเนอเรชัน Y ของ บริษัทเอกชนในเขตปทุมธานีศยามล พยุหกฤษExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562272
2แรงจูงใจที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ใน สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครกัญจนี วาทิสุนทรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563252
3แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลใีหญ่ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการวันเพ็ญ วงษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564316
4แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัยเชิดศักดิ์ ฉัตรทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562295
5เพี่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของพนักงานสอบสวนหญิงในพืนที่ จังหวัดสมุทรปราการฐานิดา มั่นกตัญฌูYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562248
6เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯพัณณภัสสร์ พรกิจวัฒนาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564168
7อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงานที่มีต่อ พฤติกรรมการเป็นสมาซิกที่ดีขององค์กรกรรัตน์ อยู่ประสิทธ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562280
8ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ (เฟอร์นิเจอร์ และชุดเครื่องนอน) ผ่านเพจร้านค้าบนแอปพลิเคชั่น Facebook ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงระบาดของสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยชลธิชา สัจจธนสุวรรณMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562860
9ศึกษาระดับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดสด สำโรง จังหวัดสมุทรปราการจารุชา สง่าเพ็ชรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562265
10ศึกษาระดับความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อการซื้อสินค้าจากร้าน บริษัท โชคชัยเวชการ จำกัดรุจวรงค์ ศิริธรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562274
11ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินของกลุ่มที่ ต้องไปในเขตพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครบุญศิล เนตรคุณMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562291
12ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของศาลในจังหวดัสมุทรปราการสุพนิดา สีภูมินทร์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564211
13ศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อคุณภาพบริการพยาบาลในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปอดที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งปอดบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัดปาริชาต แซ่ลิ่มMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562431
14ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงาน ช่วงเหตุการณ์โควิท-19 ของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจันทร์ทิพย์ มั่นคงทองเจริญMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562346
15ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมือง บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการพิพัฒน์ สิทธิเขตต์การMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562442
16ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือกล่องเก็บรองเท้าร้านpg645store ในเขตบางคอแหลมวงศธร เอกมั่นMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562393
17ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกาแฟของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานครกชมล หงษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562393
18ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค ในกลุ่มสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ กรณีตัวอย่างตราสินค้า SURE FURNITUREจิตริน จิตรเกตุExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562294
19ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลของงานเทศกาลดนตรี Music Festival ที่มีผลต่อกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรปวีณ์ ราษีมินMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564181
20ศึกษาคุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากร 1 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงการแพร่ระบาด ของ C0VID-19นรารัตน์ เดชพันธ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562299