บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ บริษัท จิตรอนันต์ จำกัดสมิทธิ์ กิตติกุลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562380
202ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน Maintenance Agreement (MA) ของธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนตรณัฐฐา เรืองประไพExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562383
203ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้าน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการปฐมพงศ์ ตั้งไพบูลย์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562383
204การประยุกตใช้การคิดเชิงการออกแบบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสวัสดิการ บริษัท ชันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัดอมรภัค ใช้ศรีทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562388
205ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม ประเภทโลว์ใรส์ (Low-Rise) หลังสกานการณ์โควิด19 ไนเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเสริมศักดิ์ พรหมมาศMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562389
206ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพัฒพงษ์ เอี่ยมธนาอนันต์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562391
207การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ บริษัทขนส่งเอกชน ของประชากรในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครสุทัตตา โลหสมบูรณ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562392
208ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ยุคนิวนอร์มอล ในเขตกรุงเทพมหานครภาณุพงศ์ ฤทธิมณีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563397
209ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกาแฟของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานครกชมล หงษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562401
210การศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้บริการร้านไทวัสดุ ใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลนายมรุวัต หนูม่วงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562405
211การศึกษาปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไอออน เมาน์เทน ประเทศไทย จำกัดสมชาต เกษมพันธ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562405
212การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลฎีกาอัครวัฒน์ สืบปัญญาวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562406
213ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือกล่องเก็บรองเท้าร้านpg645store ในเขตบางคอแหลมวงศธร เอกมั่นMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562406
214ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดทัยใน การปฏิบัติงานของพนักงานแผนก ผลิตบริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จำกัดณปภัช สัมปัตตะวนิชYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562412
215การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ของกลุ่มพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครสุชาดา ชาญถิ่นดงExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562421
216ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้สาธารณะของกลุ่มคนวัยทำงานใน กรุงเทพมหานครปริมฉัตร ศักดิ์พิทักษ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562431
217พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของคนวัยทำงาน ในกรุงเทพมหานครกรรณิการ์ กุมภัณฑ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562432
218ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางมิสทีน ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครปัณณวิชญ์ คงทองMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562432
219กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเครื่องแบบนักเรียนของผู้ใช้บริการ ใน เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอาทิตยา บุญชูวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562435
220การศึกษาแนวโน้มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 5 ปีข้างหน้า (2563-2567) โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)รสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒิไชยExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562438