บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ บริษัท จิตรอนันต์ จำกัดสมิทธิ์ กิตติกุลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562365
202ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน Maintenance Agreement (MA) ของธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนตรณัฐฐา เรืองประไพExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562369
203การประยุกตใช้การคิดเชิงการออกแบบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสวัสดิการ บริษัท ชันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัดอมรภัค ใช้ศรีทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562373
204ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้าน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการปฐมพงศ์ ตั้งไพบูลย์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562374
205ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพัฒพงษ์ เอี่ยมธนาอนันต์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562380
206การศึกษาปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไอออน เมาน์เทน ประเทศไทย จำกัดสมชาต เกษมพันธ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562381
207ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม ประเภทโลว์ใรส์ (Low-Rise) หลังสกานการณ์โควิด19 ไนเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเสริมศักดิ์ พรหมมาศMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562381
208การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ บริษัทขนส่งเอกชน ของประชากรในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครสุทัตตา โลหสมบูรณ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562383
209ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ยุคนิวนอร์มอล ในเขตกรุงเทพมหานครภาณุพงศ์ ฤทธิมณีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563389
210ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือกล่องเก็บรองเท้าร้านpg645store ในเขตบางคอแหลมวงศธร เอกมั่นMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562392
211การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลฎีกาอัครวัฒน์ สืบปัญญาวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562393
212ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกาแฟของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานครกชมล หงษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562393
213การศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้บริการร้านไทวัสดุ ใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลนายมรุวัต หนูม่วงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562394
214ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดทัยใน การปฏิบัติงานของพนักงานแผนก ผลิตบริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จำกัดณปภัช สัมปัตตะวนิชYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562395
215การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ของกลุ่มพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครสุชาดา ชาญถิ่นดงExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562405
216การศึกษาแนวโน้มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 5 ปีข้างหน้า (2563-2567) โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)รสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒิไชยExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562414
217พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของคนวัยทำงาน ในกรุงเทพมหานครกรรณิการ์ กุมภัณฑ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562417
218ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้สาธารณะของกลุ่มคนวัยทำงานใน กรุงเทพมหานครปริมฉัตร ศักดิ์พิทักษ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562420
219ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางมิสทีน ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครปัณณวิชญ์ คงทองMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562421
220กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเครื่องแบบนักเรียนของผู้ใช้บริการ ใน เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอาทิตยา บุญชูวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562422