บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« August, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
5 6 7 8 9 10 11
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบนเรศรักษ์ เพชรไพศาลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562311
142ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครนิชาพัฒน์ ภัคนันท์โชติวัตรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562256
143ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานต่างด้าว กิจการประมงทะเลในจังหวัดสมุทรสาครนายอภิรัตน์ พิกุลทองYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562244
144การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานครนายสุพรชัย กุลรัตน์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562282
145การศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้บริการร้านไทวัสดุ ใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลนายมรุวัต หนูม่วงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562409
146ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ก๊าซแอลพีจีสำหรับรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนาถตยา นพรัตน์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563299
147ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัอประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จำกัด ของกลุ่มลูกค้า ในเขตจังหวัดสมุทรปราการนางสาวไพรวรรณ เหลาทองYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562319
148การศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวรติกร เสวกาพานิชExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562348
149ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง กรุงเทพมหานครนางสาวพิมชญา อติวิชญาYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562263
150ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกออกกำลังกายโยคะของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลนางสาวชุติมา ผาสุขExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562269
151ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงอาหาร บริษัท NHK Spring (Thailand) จำกัดนางสาวจุฑารัตน์ สันติไชยนันท์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562460
152ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานต่างด้าว กิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการนางสาวจิตติมา หนูสวัสดิ์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562305
153พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ทำมาจากพืช Plant Based Foods ของประชาชนวัยทำงานในเขตศูนย์กลางทางธุรกิจกรุงเทพมหานคร Central Business District (CBD)นันทินี จันทร์ศรีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563210
154ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีศึกษาประชาชนอำเภอแกลง จังหวัดระยองนรินทร ระวังภัยMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563286
155ศึกษาคุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากร 1 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงการแพร่ระบาด ของ C0VID-19นรารัตน์ เดชพันธ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562316
156ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่านแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนรากรณ์ เพ็งวึกMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563254
157พฤติกรรมการเรียกแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น และระดับความพึงพอใจ ต่อการบริการแท็กซี่ที่เรียกผ่านแอพพลิเคชั่นของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนภาพร สุขประจำExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562253
158ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันสุขภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพหลังเหตุการณัแพร่ระบาด Covid-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนภัสกร กิจงามMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564187
159พฤติกรรมการเลือกใช้ และส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการเลือกใช้สีสเปรย์ PLASTOSOL PP สีพ่นภายในรถยนต์ เช่น แผงประตู คอนโซนรถยนต์ของ บริษ้ท อ้ลลายต์โปรดักส์( ประเทศไทย ) จำกัด ในกลุ่มของลูกค้าทั่วไปในกรุงเทพ (ในเขตชนนอก )นพรัตน์ แก้วม่วงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562366
160ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม และรีสอร์ทหลัง สถานการณ์โควิด 19 ในกรุงเทพมหานครนพดล บุญประสิทธิ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562441