บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« February, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19 20 21 22 23 24 25
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของประชากร ในเขต ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานครพนิสา ชะนาExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562301
182การรับรู้ตราสินค้า และ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน ผลิตภัณฑ์ชาตรามือศศิณา คุณะกฤดาธิการExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562302
183ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท ทีโรลิท โอลิมปัส จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุทรปราการอวัศญา ศุขะเนตรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562303
184ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของพนักงานชาวไทยใน องค์กรเอกชนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารพิมพ์มณี ชาติสมบูรณ์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562303
185พฤติกรรมการเลือกซื้อวสัดุก่อสร้างของผู้รับเหมาในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาธนิน เนียมทองMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562305
186ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของรถไฟฟ้า BTS บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)รัชฎาพร รถยงค์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562307
187การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครประภาภรณ์ พรพงษ์ไพศาลกุลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562309
188ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงาน ช่วงเหตุการณ์โควิท-19 ของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจันทร์ทิพย์ มั่นคงทองเจริญMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562312
189การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเสือกซี้อหลอดไฟ LED ในห้างโกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดอัญรินทร์ พีรวิชญ์ชาญเมธาExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562313
190การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของปองชนก สุวรรณาภาYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562316
191ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก (Notebook) ของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครดาวรุ่ง ใจงามExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562316
192พฤติกรรมการเลือกใช้ และส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการเลือกใช้สีสเปรย์ PLASTOSOL PP สีพ่นภายในรถยนต์ เช่น แผงประตู คอนโซนรถยนต์ของ บริษ้ท อ้ลลายต์โปรดักส์( ประเทศไทย ) จำกัด ในกลุ่มของลูกค้าทั่วไปในกรุงเทพ (ในเขตชนนอก )นพรัตน์ แก้วม่วงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562319
193การศึกษาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานดอนเมืองอภิสรา นันทชัยYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562321
194ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ บริษัท จิตรอนันต์ จำกัดสมิทธิ์ กิตติกุลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562324
195ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสำหรบผู้ใช้รถใช้ถนนใน จังหวัดสมุทรปราการอิทธิกร สมวาทีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563325
196การประยุกตใช้การคิดเชิงการออกแบบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสวัสดิการ บริษัท ชันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัดอมรภัค ใช้ศรีทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562343
197การศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้บริการร้านไทวัสดุ ใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลนายมรุวัต หนูม่วงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562344
198ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน Maintenance Agreement (MA) ของธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนตรณัฐฐา เรืองประไพExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562345
199ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้าน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการปฐมพงศ์ ตั้งไพบูลย์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562350
200การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ บริษัทขนส่งเอกชน ของประชากรในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครสุทัตตา โลหสมบูรณ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562351