บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10 11 12 13 14 15 16
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ Eco- cars ของกลุ่ม พนักงานออฟฟิศ Gen Yในเขตกรุงเทพมหานครคามิน พยัคฆ์ขามExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562325
182การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของประชากร ในเขต ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานครพนิสา ชะนาExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562326
183ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของพนักงานชาวไทยใน องค์กรเอกชนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารพิมพ์มณี ชาติสมบูรณ์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562327
184ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ ผู้บริโภคคนไทยคณิตา ชีวะดุษฎีExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562327
185ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท ทีโรลิท โอลิมปัส จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุทรปราการอวัศญา ศุขะเนตรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562328
186การรับรู้ตราสินค้า และ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน ผลิตภัณฑ์ชาตรามือศศิณา คุณะกฤดาธิการExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562328
187การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์บริการกายภาพบำบัดตามบ้านของผู้สูงอายุใน เขตกรุงเทพมหานครวิธวินท์ กรรณเทพYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562329
188ความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อสินค้า บริษัท H ของลูกค้า ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเบญจวรรณ เจตรุ่งพันธุ์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562332
189การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ ด้วยเทคนิค Discriminant Analysisณพวัฒน์ นิลลิกาExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562335
190การศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวรติกร เสวกาพานิชExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562336
191พฤติกรรมการเลือกซื้อวสัดุก่อสร้างของผู้รับเหมาในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาธนิน เนียมทองMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562336
192ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก (Notebook) ของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครดาวรุ่ง ใจงามExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562337
193การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครประภาภรณ์ พรพงษ์ไพศาลกุลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562338
194การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเสือกซี้อหลอดไฟ LED ในห้างโกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดอัญรินทร์ พีรวิชญ์ชาญเมธาExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562341
195ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงาน ช่วงเหตุการณ์โควิท-19 ของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจันทร์ทิพย์ มั่นคงทองเจริญMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562342
196พฤติกรรมการเลือกใช้ และส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการเลือกใช้สีสเปรย์ PLASTOSOL PP สีพ่นภายในรถยนต์ เช่น แผงประตู คอนโซนรถยนต์ของ บริษ้ท อ้ลลายต์โปรดักส์( ประเทศไทย ) จำกัด ในกลุ่มของลูกค้าทั่วไปในกรุงเทพ (ในเขตชนนอก )นพรัตน์ แก้วม่วงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562344
197ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของรถไฟฟ้า BTS บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)รัชฎาพร รถยงค์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562351
198การศึกษาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานดอนเมืองอภิสรา นันทชัยYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562352
199ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสำหรบผู้ใช้รถใช้ถนนใน จังหวัดสมุทรปราการอิทธิกร สมวาทีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563354
200การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของปองชนก สุวรรณาภาYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562357