บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 18 19 20 21 22 23
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารชื่นชมบาร์ของประชากรในจังหวัดอุบลราชธานีอภินันท์ ศรีมันตะMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564182
22พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นร้านไข่หวานบ้านซูชิสาขาปราจีนบุรี ของประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีกิตติวรรณ ทองใบMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563191
23ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องฟอกอากาศของประชากรที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม เขตกรุงเทพมหานครกันต์ฐิตา มณีรัตน์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563191
24การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชุดเครื่องนอนผ่านออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครสกุณา บุมีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563192
25ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการสั่งพิมพ์ฉลากน้ำดื่มของ โรงงานผลิตน้ำดื่ม ในจังหวัดสมุทรสาครวิรุตต์ สุวรรณเรืองMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564192
26ความพึงพอใจของลูกค้าที่นำสัตว์เลี้ยงมารักษาในคลินิกสัตว์ทาสรักษาสัตว์จิตตวิไล คติบัญชาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563193
27ปัจจยัที่มีผลต่อสมรรถนะในการทำงานของพนักงานระดับปฎิบัติการในงานเชื่อมโลหะ บริษัทผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์อุทุมพร ไชยชินMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563193
28พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ทำมาจากพืช Plant Based Foods ของประชาชนวัยทำงานในเขตศูนย์กลางทางธุรกิจกรุงเทพมหานคร Central Business District (CBD)นันทินี จันทร์ศรีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563195
29ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักกิจกรรมบำบัดในประเทศไทยชลธิชา ขัติยะMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563197
30ปัจจัยในการเลือกบริโภคร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโวยวายของกลุ่มประชากรในจังหวัดนนทบุรีลูกนํ้า สายคํามีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563197
31ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน Pet Shop ของผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลกิติเทพ ใหม่พระเนตรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563201
32ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล NFT ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครภัทรภร วริชพัฒนกรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564205
33ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอกไก่ปรุงสุกสำเร็จรูปแบบแช่แข็งสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกฤตนันท์ กล่ำสกุลMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563210
34ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของศาลในจังหวดัสมุทรปราการสุพนิดา สีภูมินทร์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564211
35ทัศนคติของผู้งสูงอายุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุจิรา รุจิวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564215
36การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาเฟ่เด็กของผู้ปกครองที่มีลูก อายุตั้งแต่ 0-7 ปี ในกรุงเทพมหานครเต็มตระการ ตรงจิตต์รักษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564221
37พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครปัฏธีมา แถลงศรีYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562229
38ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มผสมวิตามินในร้านสะดวกซื้อของประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครบุษยา เคนดีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563229
39ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานต่างด้าว กิจการประมงทะเลในจังหวัดสมุทรสาครนายอภิรัตน์ พิกุลทองYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562233
40รูปแบบการออมในช่วงโควิด-19 ของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครไชยวัฒน์ หน่อแก้วMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563233