บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22 23 24 25 26 27 28
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของประชากรในจังหวัด กรุงเทพมหานครอัญชลี โรจน์บุญเจริญExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562319
142การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย (KTC) ในเขตกรุงเทพมหานครอังคณา จิตต์พินัยExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562283
143แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเจเนอเรชัน Y ของ บริษัทเอกชนในเขตปทุมธานีศยามล พยุหกฤษExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562286
144การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนงานด้านการควบคุมงานสารบรรณ ของกรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมสุรัลชญา แกล้วทนงค์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562306
145การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ Eco- cars ของกลุ่ม พนักงานออฟฟิศ Gen Yในเขตกรุงเทพมหานครคามิน พยัคฆ์ขามExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562338
146การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แบรนด์ยางรถยนต์ ของกลุ่มคนทำงานบริษัทเอกชน ในเขตจังหวัดสระบุรีสมเกียรติ กระจ่างชีพExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562474
147การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานครนายสุพรชัย กุลรัตน์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562280
148การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ของกลุ่มพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครสุชาดา ชาญถิ่นดงExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562421
149การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเสือกซี้อหลอดไฟ LED ในห้างโกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดอัญรินทร์ พีรวิชญ์ชาญเมธาExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562354
150ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานครพัชรี ธวัชสินExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562297
151การศึกษาพฤติกรรมการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยผ่านทาง ท่าอากาศยานดอนเมืองสุชาดา คัมภีระExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562281
152ปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ที่นำเข้าจากต่างประเทศของ ผู้บริโภค กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหงรเสส พัชราจารยะExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562307
153การจัดการองค์ความรู้กับสมรรถนะของข้าราชการ และลูกจ้าง โรงงานเภสัชกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารธนัช สังขพันธ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562455
154ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานเจเนอเรชันวาย (Gen Y) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์จำกัด (มหาชน)วัชราภรณ์ จำภวังค์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562294
155การประยุกตใช้การคิดเชิงการออกแบบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสวัสดิการ บริษัท ชันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัดอมรภัค ใช้ศรีทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562388
156อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงานที่มีต่อ พฤติกรรมการเป็นสมาซิกที่ดีขององค์กรกรรัตน์ อยู่ประสิทธ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562290
157การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มลูกค้า กรณีศึกษา นํ้าดื่มธัญชนก สังข์นาคExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562328
158การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ ด้วยเทคนิค Discriminant Analysisณพวัฒน์ นิลลิกาExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562348
159การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค และแนวคิด การรับรู้กับจุดสัมผัสของการสื่อสารแบรนด์ของผู้หญิงไทย ที่มีประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามอารีรัตน์ กีทีประกูลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562328
160การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนระหว่าง กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในด้ชนีราคาหลกทรัพย์ SET50 (Index Fund) และกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุน เชิงรุก (Active Fund)สมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562257