บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« February, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19 20 21 22 23 24 25
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นฟู้ดแพนด้าของ ผู้บริโภคในสถานการณ์โควิด 19 ในเขตกรุงเทพมหานครพลอย พงศ์สรฤทธิ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563215
42ทัศนคติและสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้หมอนยางพาราปิยมนัชย์ ลิขิตวานิชMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563215
43ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการวีรวัฒน์ หัตถผลไพศาลกุลYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562217
44ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครศิวนันท์ โชติอันYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562220
45ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครธิติพันธ์ โชติพัชรโรจน์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562220
46การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนระหว่าง กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในด้ชนีราคาหลกทรัพย์ SET50 (Index Fund) และกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุน เชิงรุก (Active Fund)สมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562221
47ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ ผลิตภ้ณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของคนวัยเจเนอเรชั่นวายจันทิมา บานแย้มExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562222
48ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการธัญญพร สารคณาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563222
49ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของพนักงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่พิริยะ พุ่มสุวรรณYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562223
50พฤติกรรมการเรียกแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น และระดับความพึงพอใจ ต่อการบริการแท็กซี่ที่เรียกผ่านแอพพลิเคชั่นของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนภาพร สุขประจำExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562223
51ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีศึกษาประชาชนอำเภอแกลง จังหวัดระยองนรินทร ระวังภัยMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563223
52ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำชัดณัฐวัฒน์ อมรมุนีพงศ์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562225
53ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานในองค์กรเอกชนธีธัช เลาหวิโรจน์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562225
54แรงจูงใจที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ใน สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครกัญจนี วาทิสุนทรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563225
55ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานบริษัท ไอซีแอล (ประเทศไทย) จำกัดกัณธิญา ตาก๋าYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562226
56ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผู้สอนการออกกำลังกายเป็นรายบุคคล (Personal Trainer) ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองคณิดจิศรา เคนศิลาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562226
57การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเอบีซี(ซึ่งมี ระบบการสอนเป็นรายบุคคล)พรชนก บุญล้ำYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562227
58เพี่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของพนักงานสอบสวนหญิงในพืนที่ จังหวัดสมุทรปราการฐานิดา มั่นกตัญฌูYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562227
59ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครอลิสา กุลประเสริฐExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562228
60ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จำกัด. (มหาชน)สุวิทย์ วรสิทธิ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562228