บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« August, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
12 13 14 15 16 17 18
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการสั่งพิมพ์ฉลากน้ำดื่มของ โรงงานผลิตน้ำดื่ม ในจังหวัดสมุทรสาครวิรุตต์ สุวรรณเรืองMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564214
2การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารชื่นชมบาร์ของประชากรในจังหวัดอุบลราชธานีอภินันท์ ศรีมันตะMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564195
3พฤติกรรมการเลือกซื้อรถที่มาพร้อมกับเทอร์โบชาร์จเจอร์ของประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการจิรกิตติ์ ชิตอักษรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564181
4ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล NFT ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครภัทรภร วริชพัฒนกรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564214
5ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อการลงทุนกองทุนรวมลดหย่อนภาษีของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลณัฐวรรณ ศรีตะปัญญะMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564186
6พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nursing Home Care หลังเกษียณอายุของประชากรวัยทำงาน ในกรุงเทพมหานครญัฐชา ยศปุณโณMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564173
7ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านจำหน่ายกาแฟสดของคนวัยทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานครชินดนัย ศรีพิทักษ์สกุลMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564248
8ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานภายในกรมท่าอากาศยานวัชรพรรณ เจริญศิลป์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564182
9เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯพัณณภัสสร์ พรกิจวัฒนาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564180
10ปัจจัยในการจัดการคลังสินค้าที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานคลังสินค้าและพนักงานขนส่งสินค้า บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ณัฏฐ์นรี หาญชนะMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564171
11การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันประเภทมิวสิกสตรีมมิ่งที่มีการเรียกเก็บ ค่าบริการสมาชิกของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครอัครพนธ์ เสตางกูลMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564181
12ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีณัฐวุฒิ น่านกาศMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564195
13ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลของงานเทศกาลดนตรี Music Festival ที่มีผลต่อกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรปวีณ์ ราษีมินMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564195
14ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของศาลในจังหวดัสมุทรปราการสุพนิดา สีภูมินทร์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564225
15ทัศนคติของผู้งสูงอายุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุจิรา รุจิวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564226
16พฤติกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลของประชาชนในตำบลบ้านระกาศ จังหวัดสมุทรปราการรัสรินทร์ รวมทรัพย์ทวีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564182
17แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลใีหญ่ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการวันเพ็ญ วงษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564336
18ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันสุขภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพหลังเหตุการณัแพร่ระบาด Covid-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนภัสกร กิจงามMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564187
19ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านโชห่วยยุคใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯทีปกร เกาะเรียนอุดมMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564196
20การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาเฟ่เด็กของผู้ปกครองที่มีลูก อายุตั้งแต่ 0-7 ปี ในกรุงเทพมหานครเต็มตระการ ตรงจิตต์รักษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564248